pressrelease

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกและผู้ได้รับคัดเลือกสำรอง ในการรับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจขั้นประทวนเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเลื่อนชั้นเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร กลุ่มงานเทคนิค ดำรงตำแหน่ง รอง สว.(ทนท.สรรพาวุธ) พ.ศ.2561

(download)